IDROTTSFONDEN

Karlskoga Idrottshistoriska sällskap

har en fond instiftad som används vid särskilda tillfällen. Den benämns


IDROTTSFONDEN


och skall komma våra ungdomar till del.

Den omfattar alla idrotter och idrottsutövare inom kommunens föreningar.


Fonden skall kunna användas vid jubileer, uppvaktningar eller att hedra någons

minne vid dennes bortgång.

Stipendiaterna skall under året ha tävlat för en förening inom kommunen och dessutom besitta sådana egenskaper som man förväntar sig av en idrottsungdom.

Karlskoga Idrottshistoriska sällskaps styrelse är ansvarig för fonden och utser inom sig tre personer som handhar fondens administration och ekonomi.


En jury utser stipendiaterna och i den ingår sportcheferna eller motsvarande för lokalpressen samt tre representanter från KIS, vilka årligen utses av styrelsen.


Vardera stipendium bör ligga på minst 2 000 kronor och fastställes av

KIS styrelse senast under november månad varje år.Kontaktman: Valter Jehrn tel. 0586/547 50

IDROTTSFONDENS PLUSGIRO är 39 98 32-5
2012-02-12

Copyright KIV |

Copyright KIV |