LOGGA-genomskinlig1.gif

           Karlskoga
         Idrottsveteraner

   

           Idrottshistoriska föreningen
           för Karlskoga med omnejd

Hem Vad händer VERKSAMHETEN STYRELSEN IDROTTSFONDEN IDROTTSMUSEUM GALLERI OS-deltagare HUR VAR DET FÖRR! HITTA TILL OSS

IDROTTSFONDEN                                                                                               

ryck på knappen "Redigera" för att ersätta den hä

Karlskoga Idrottsveteraner


har även en fond instiftad som kan användas vid särskilda tillfällen.
Denna benämns IDROTTSFONDEN och skall komma våra ungdomar till del.

Den omfattar alla idrotter och idrottsutövare inom kommunens föreningar.

- Fonden skall kunna användas vid jubileer,uppvaktningar eller att hedra någons
minne vid dennes bortgång.

- Stipendierna utdelas årligen vid lämpligt tillfälle och i slutet av kalenderåret. Stipendierna fördelas lika mellan könen.

- Stipendiaterna skall under året ha tävlat för en förening inom kommunen och dessutom besitta sådana egenskaper som man förväntar sig av en idrottsungdom.

LISTA ÖVER ALLA STIPENDIATER UNDER ÅREN    Läs mer  >>


- Karlskoga Idrottsveteraners styrelse är ansvarig för fonden och utser inom sig tre personer som handhar fondens administration och ekonomi.

- En jury utser stipendiaterna, i denna ingår sportcheferna eller motsvarande för lokalpressen samt tre representanter från Karlskoga Idrottsveteraner, vilka årligen utses
av styrelsen.

- Varje stipendium bör ligga på minst 2 000 kronor och fastställes av Idrottsveteraner nas styrelse senast under november månad varje år.

IDROTTSFONDENS POSTGIRO är 33 54 40-4.

Kontaktman: Valter Jehrn tel. 0586/547 50

Copyright KIV |